IMAC – חוקות וסדרות

חוקת מחלקת IMAC ישראל  כאמור, מחלקת IMAC הינה מחלקה רישמית המתנהלת תחת קלוב התעופה לישראל, ובשל כך מתנהלות כלל התחרויות ברוח קלוב התעופה ובאישורו. בנוסף לחוקי הבטיחות הפנימיים, מחוייבת מחלקת ה-IMAC בהתנהלות עפ”י חוקי הבטיחות הכלליים של קלוב התעופה לישראל. כל תחרויות המחלקה הן תחרויות לאומיות ובינלאומיות רשמיות, זאת היות ובימים אלה מוקם המאגר הרשמי…

IMAC – מורה נבוכים

אווירובטיקה בטיסנים מונחי רדיו  סוג זה של טיסה הוא העתק טיסה תחרותית של מטוס אווירובטי בגודל מלא. בעוד שבתחום הטיסנאות אין מגבלה לגבי סוג הטיסן בתחרויות שונות, הדרישה בטיסה אווירובטית היא כי הטיסנים יהיו העתקים מוקטנים של מטוסים אמיתיים בגודל מלא אשר התחרו בתחרות אווירובטית בינלאומית (IAC), וביניהם מגוון רחב של מטוסים העומד לרשות המטיס,…