IMAC – מורה נבוכים

אווירובטיקה בטיסנים מונחי רדיו  סוג זה של טיסה הוא העתק טיסה תחרותית של מטוס אווירובטי בגודל מלא. בעוד שבתחום הטיסנאות אין מגבלה לגבי סוג הטיסן בתחרויות שונות, הדרישה בטיסה אווירובטית היא כי הטיסנים יהיו העתקים מוקטנים של מטוסים אמיתיים בגודל מלא אשר התחרו בתחרות אווירובטית בינלאומית (IAC), וביניהם מגוון רחב של מטוסים העומד לרשות המטיס,…